ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І СПІВПРАЦЮ між Об'єднанням підприємств "Федерація страхових посередників України" і Державною Комісією з регулювання ринку фінансових послуг України

Об'єднання підприємств "Федерація страхових посередників України"і Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України, іменовані надалі Сторонами, беручи до уваги взаємне прагнення до встановлення тісніших контактів і співробітництва з питань регулювання і розвитку посередництва у сфері страхування, а також надаючи важливе значення розширенню і поліпшенню взаємовигідних зв'язків між Сторонами, згодилися про нижченаведене:
Стаття 1

Сторони здійснюватимуть обмін інформацією, яка має взаємний інтерес про посередництво у сфері страхування, змінах в національному і зарубіжному законодавстві, а також іншою інформацією, необхідною для роботи на посередницькому ринку у страхуванні та перестрахуванні. Для цього Сторони обмінюватимуться відповідними друкованими виданнями і електронною інформацією.

Стаття 2

Сторони сприятимуть створенню законодавчої і нормативно-правової бази, яка буде відповідати європейському законодавству і сприяти розвитку страхового і перестрахового посередництва в Україні.

Стаття 3

Сторони з метою встановлення і вдосконалення форм ділового співробітництва сприятимуть створенню спільних робочих груп, організації і проведенню круглих столів, семінарів, симпозіумів, конференцій, зустрічей ділових кіл, а також інших аналогічних заходів.

Стаття 4

Сторони вживатимуть всі можливі заходи для подальшого розвитку двостороннього взаємовигідного співробітництва і забезпечення залучення до нього широкого круга учасників, як на державному, так і на регіональному рівнях.

Стаття 5

Сторони проводитимуть регулярні консультації для обговорення узгоджених дій, направлених на усунення чинників, стримуючих розвиток страхового і перестрахового посередництва в Україні. В ході консультацій також розглядатимуться поточні і перспективні питання взаємодії Сторін.

Стаття 6

Сторони будуть прагнути створенню сприятливих умов і надавати один одному допомогу в підвищенні професійного рівня керівників і персоналу страхових і перестрахових посередницьких організацій, а також посередників підприємців.

Стаття 7

Для подальшої реалізації положень даного меморандуму сторони керуються щорічним планом заходів, який затверджується обома сторонами.

У цей Меморандум в міру необхідності можуть бути внесені зміни і доповнення за взаємною письмовою угодою Сторін.

Стаття 8

Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання і діятиме доти, коли одна із Сторін у письмовій формі заявить про свій намір припинити дію Угоди.

Вчинено в Києві "____" _____________ 2004 року, в двох примірниках українською мовою, тексти яких мають однакову силу.

За Об'єднання підприємств "Федерація страхових посередників України"
Президент _______________ Д. Мандрик

За Державну Комісію з регулювання ринку фінансових послуг України
Голова _____________В.І. Суслов

НОВИНИ