ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Апеляційний комітет

Положення про розгляд скарг щодо порушення посередниками - членами ФСПУ законодавства про посередницькі послуги та порушення страхового законодавства, умов договорів та етичних норм іншими учасниками страхового ринку
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення розроблено з метою покращення якості надання компаніями – членами ФСПУ посередницьких послуг, захисту прав споживача таких послуг та визначає систему розгляду скарг щодо порушення посередниками - членами ФСПУ законодавства про посередницькі послуги та порушення страхового законодавства, умов договорів та етичних норм іншими учасниками страхового ринку.
  2. У цьому Положенні застосовуються такі поняття та терміни:
   • Відповідач – член ФСПУ або інший учасник страхового ринку послуги та дії якого оскаржують члени ФСПУ;
   • Заявник – фізична або юридична особа, яка подала скаргу у зв’язку з порушенням Відповідачем її прав та інтересів, що прямо випливають із законодавства про фінансові послуги та/або договору страхування (перестрахування), та/або договору про надання посередницьких послуг у страхуванні (перестрахуванні);
   • Апеляційна комісія – орган, що створюється Загальними зборами Членів ФСПУ з метою розгляду скарг Заявників.
  3. Заявник, який вважає порушеними свої права та інтереси, що випливають з закону, договору страхування (перестрахування) та/або договору про надання посередницьких послуг у страхуванні (перестрахуванні) може звернутися зі скаргою на Відповідача до ФСПУ.
  4. Об’єктом оскарження може бути:
   • порушення прав, передбачених законодавством;
   • порушення прав, передбачених договором страхування (перестрахування);
   • порушення прав внаслідок укладення договору страхування (перестрахування);
   • порушення прав, передбачених договором про надання посередницьких послуг у страхуванні (перестрахуванні);
   • порушення прав, внаслідок укладання договору про надання посередницьких послуг у страхуванні (перестрахуванні);
   • дії Відповідача щодо виконання договору страхування (перестрахування) та/або договору про надання посередницьких послуг у страхуванні (перестрахуванні) у спосіб, що порушує інтереси Заявника.
  5. Відповідні посадові особи та(або) органи ФСПУ мають право відмовити у прийнятті до розгляду або припинити розпочатий розгляд скарги Заявника у випадках, якщо:
   • на розгляді в суді або Нацкомфінпослуг знаходиться питання про вирішення цього ж спору;
   • відсутній спір щодо розміру страхової виплати чи іншого зобов’язання страховика або зобов’язання страхового посередника.
   • У разі невідповідності скарги вимогам цього розділу скарга може бути залишена без розгляду Дирекцією ФСПУ чи Апеляційним комітетом, якій розглядав скаргу. У разі залишення скарги без розгляду Дирекція ФСПУ повідомляє про це Заявника або його уповноважену особу в десятиденний термін з дня залишення скарги без розгляду.
   • Подання та розгляд скарг за процедурою, встановленою цим Положенням, для Заявника є безоплатним.
 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
  1. Апеляційний комітет складається з числа обраних на Загальних зборах Членів ФСПУ.
  2. Член Апеляційного комітету повинен відповідати наступним вимогам:
   • займати посаду на рівні члена виконавчого органу організації – члена
   • ФСПУ;
   • мати бездоганну ділову репутацію.
   • Від імені Апеляційного комітету рішення приймається за процедурою, встановленою цим Положенням. Рішення приймається простою більшістю.
 3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ СКАРГ
  1. Скарга повинна бути викладена письмово та підписана Заявником або уповноваженою ним особою.
  2. Скарга повинна містити:
   • зміст порушених прав Заявника;
   • вимоги до Відповідача.
   • До скарги мають бути додані:
    • копія договору про надання посередницьких послуг у страхуванні
    • (перестрахуванні);
    • копія договору страхування (перестрахування);
    • інші документи чи копії документів, що підтверджують порушення Відповідачем прав та інтересів Заявника; документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи на підписання скарги та представлення інтересів (у разі, якщо інтереси Заявника представляє уповноважена ним особа).
    • Заявник або його уповноважена особа мають право включити до скарги й іншу інформацію, що стосується предмету скарги.
    • Заявник або його уповноважена особа можуть письмово відкликати скаргу.
 4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ
  1. Дирекція ФСПУ проводить реєстрацію та попередню перевірку скарг у порядку їх надходження.
  2. Дирекція ФСПУ аналізує матеріали, проводить консультації із Заявником та Відповідачем, у разі необхідності запитує додаткову інформацію в Заявника, Відповідача, інших осіб, вживає заходів щодо опрацювання із Заявником або його уповноваженою особою та Відповідачем взаємоприйнятного рішення щодо предмету скарги.
  3. У разі, якщо за результатами консультацій за участю Дирекції, Заявника та Відповідача не знайдено взаємоприйнятного рішення, розгляд скарги здійснюється Апеляційним комітетом.
  4. На засіданні Апеляційного комітету головує представник Дирекції з правом дорадчого голосу.
  5. Розгляд скарги Апеляційного комітету проводиться за участю представників Відповідача. Заявник або уповноважені ним особи можуть бути запрошені Дирекцією для участі у розгляді скарги.
  6. За результатами засідання Апеляційного комітету складається протокол, який підписується Головуючим на засіданні та членами комітету. Якщо за результатами розгляду скарги Відповідач та Заявник узгодили взаємоприйнятне рішення, про це зазначається в протоколі засідання.
  7. Апеляційний комітет може проводити засідання на підставі письмових документів без участі представників Відповідача та Заявника.
  8. За результатами розгляду скарги та висновку Дирекції ФСПУ Апеляційний комітет приймає мотивоване рішення або повертає матеріали Дирекції ФСПУ на доопрацювання.
  9. Про прийняте рішення Апеляційного комітету Заявник та Відповідач повідомляються протягом п’яти робочих днів.
  10. Рішення Апеляційної комісії може бути переглянутим, якщо:
   • істотні обставини, що існували, не були і не могли бути відомі ФСПУ, що призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення;
   • рішення було прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення.

НОВИНИ